Skip to main content

Våra tjänster

Riskbedömning STÖD

ISQM1 ställer krav på varje byrå att dels göra en initial riskbedömning samt sedan arbeta iterativt med sin riskbedömning.

Vi har valt att erbjuda tre nivåer av riskbedömningstjänster som i olika mängd hjälper er med den initiala processen inklusive framtagande av er unika kvalitetspolicy. Riskbedömning Stöd innebär att ni som byrå gör en egen riskbedömning och skriver en egen kvalitetspolicy där vi sen kommer in och tycker till genom att ta del av information om er byrå för att sedan ge förslag på förändringar eller ge en second opinion avseende era dokument.

Denna tjänst innefattar:

 • Genomläsning av information om er byrå samt intervju med era anställda vid behov.
 • Genomgång av er riskbedömning och kvalitetspolicy
 • Analys och förslag på förbättringar
 • Muntlig genomgång och skriftlig avrapportering av vårt arbete
Vårt arbetssätt med en uppskattning av tidsåtgång kan ni läsa om här

Riskbedömning STÖD steg för steg

 1. Uppstartsfasen ca 2 timmar
Efter att ha skrivit under tystnadspliktsavtal tar vi in information om er revisionsbyrå såsom:
 • Affärsplan inkl Affärsmodell
 • Historik
 • Aktiebok
 • Aktieägaravtal
 • Anställningsavtal
 • Utbildningsplan
 • Information om tekniska resurser
 • Information om intellektuella resurser
 • Kvalitetsmanual
 • Revisionshandbok
 • Eventuell Redovisningshandbok
 • Personalhandbok
 • Ev andra riktlinjer
 • Resultat från senaste kvalitetskontroll inkl checklistor individuella kontroller
 • Resultat från er senaste kvalitetssäkring
 • Fakturering per kund
 • Fakturering per tjänst
 • Debiteringsgrader per anställd

Men inte minst er:

 • Riskbedömning
 • Kvalitetspolicy

 1. Intervjufasen 2-8 timmar
  Vi intervjuar er personal för att klargöra sådant som vi behöver för att utvärdera ert förslag till riskbedömning och kvalitetspolicy
 1. Analysfasen 2-16 timmar
  Vi analyserar informationen vi samlat in och påbörjar riskbedömningsarbetet
 1. Genomförandefasen 2-8 timmar
  Vi ger förslag på eventuella justeringar i er riskbedömning och kvalitetspolicy samt skriver en skriftlig avrapportering av vårt arbete.
 1. Slutfasen 1-2 timmar
  Vi går igenom vår avrapportering samt förslag till förbättringar  tillsammans med operativt ansvarige, gör slutliga bedömningar och sänder över vår dokumentation.

Ni bestämmer hur mycket ni vill dela med er men ju mer information vi får del av desto lättare blir vårt arbete. En variant är att vi får del av så mycket vi kan genom intervjuer. Nyfiken på vårt arbetssätt och vad det innebär? Gör en intresseanmälan.


Riskbedömning PLUS

Riskbedömning PLUS är vår mest populära riskbedömningstjänst och kan ses som ett mellanting mellan Riskbedömning STÖD där byrån gör grundarbetet själva och Riskbedömning PREMIUM där vi gör det mesta av grundarbetet.

I riskbedömning PLUS så leder vi er genom er riskbedömningsprocess. Från start sätter vi upp 6-8 möten där vi går igenom varje del av standardens kvalitetsmål. Innan varje möte sänder ni över information till oss om er byrå som vi önskar och efter varje möte tar vi fram förslag på riskbedömningsmatris och kvalitetspolicy. Varje möte kommer omfatta minst en komponent och vi har alltid ett inledande möte där vi sätter upp ansvar och vilka hos er som vi ska arbeta med.

Denna tjänst innefattar:

 • Riskbedömning i ett överskådligt format som tagits fram av oss
 • Vårt arbetssätt för ISQM
 • Ansvarsfördelning av motåtgärder
 • Påminnelser till ansvariga för motåtgärder
 • En ”att-göra-lista” med ansvarsfördelning för motåtgärder som måste införas
 • Dokumentation av er riskbedömningsprocess
 • Fastställande av riskbedömning

Riskbedömningsprocessen avslutas med ett avslutningsmöte där ni formellt fastställer era kvalitetsmål och er riskbedömningsmatris.

Ni kan även anlita oss att utbilda er personal i ISQM generellt och er riskbedömning specifikt, se mer info under motåtgärder.

Dessutom har vi förberett så att vi med en effektiv process kan övervaka ert system och ge er en kontinuerlig feedback och utveckling. Läs mer om våra övervaknings- och utvärderingstjänster här!

Vårt arbetssätt med en uppskattning av tidsåtgång kan ni läsa om här!

Riskbedömning Plus steg för steg

 1. Uppstartsfasen ca 2 timmar
  Efter att ha skrivit under tystnadspliktsavtal tar vi in information om er revisionsbyrå såsom:
 • Affärsplan inkl Affärsmodell
 • Historik
 • Aktiebok
 • Aktieägaravtal
 • Anställningsavtal
 • Utbildningsplan
 • Information om tekniska resurser
 • Information om intellektuella resurser
 • Kvalitetsmanual
 • Revisionshandbok
 • Eventuell Redovisningshandbok
 • Personalhandbok
 • Ev andra riktlinjer
 • Resultat från senaste kvalitetskontroll inkl checklistor individuella kontroller
 • Resultat från er senaste kvalitetssäkring
 • Fakturering per kund
 • Fakturering per tjänst
 • Debiteringsgrader per anställd

Ni bestämmer hur mycket ni vill dela med er men ju mer information vi får del av desto lättare blir vårt arbete. En variant är att vi får del av så mycket vi kan genom intervjuer.

Vi bestämmer även en gemensam tidsplan och bestämmer mötestider för riskbedömningsfasen.

Optimalt är även att redan här fastställa er tänkta ansvarsfördelning. För vissa byråer kommer den förändras genom processen men bra att ha något att utgå från redan från start.

 1. Riskbedömningsfasen. Aktiv mötestid bedömt 6-15 timmar samt tid för oss att anpassa er riskbedömning och kvalitetspolicy 10-30 timmar.
  Vi har möten 1-4 timmar per gång där vi kommer gå igenom kvalitetsmålen (skallkraven) i respektive komponent:
 • Styrning och ledarskap
 • Kundutvärdering
 • Yrkesetiska regler
 • Uppdragets utförande
 • Resurser
 • Information och kommunikation

Mellan varje möte skissar vi på er tänkta riskbedömning och gör ett förslag till kvalitetspolicy. Varje nytt möte inleder vi med att gå igenom vårt förslag som vi sänt ut i god tid innan nästa möte.

 1. Fastställandefasen 2-4 timmar
  Riskbedömningen beslutas formellt där kvalitetsmålen fastställs av styrelsen och vi administrerar så att era motåtgärder både tidsbestäms och ansvarsbestäms. All dokumentation överlämnas.

Nyfiken på vårt arbetssätt och vad det innebär? Gör en intresseanmälan.


Övervakning och utvärdering

Så snart ert kvalitetsstyrningssystem är infört kan ni låta Block Revisionskvalitet övervaka ert system.

Övervakningen består i att vi granskar hur alla era motåtgärder i er riskbedömning fungerar.

Vår övervakningstjänst innefattar:

 • Kontroller att era kvalitetsrisker täcker det kvalitetsmål som det avser
 • Kontroll att motåtgärden fungerar så att den motverkar kvalitetsrisken
 • Vi kontrollerar exempelvis om det finns riktlinjer och om de är implementerade hos er byrå
 • Enkäter och vid behov intervjuer med er personal
 • Om det blir en iakttagelse dokumenterar vi den och utreder om det innebär att ni har en brist i kvalitetsstyrningssystemet eller om iakttagelsen inte innebär en brist
 • Om ni har en brist, utreder vi grundorsaken till bristen.
 • Skriftlig avrapportering av vår övervakning

Beroende på er byrås storlek och komplexitet sker övervakningen med olika intensitet och periodicitet som vi ger förslag på och kommer överens med er om.

Utvärdering
En gång per år gör vi en utvärdering av både ert system såväl som de personer som har olika ansvarsroller i systemet.

Utvärderingen resulterar i en rapport till styrelsen.


För enmansbyrån

Vad innebär tjänsten Revisions-PT?

Som ensam revisor är regelverken som revisor omfattande att följa med i. Vår uppfattning är att om man som ensam revisor vill arbeta proaktivt med kvalitetsfrågor ska man anlita en extern leverantör som ger årligt stöd och feedback. Vi har därför tagit fram tre förmånliga paket som vi kallar Revisions-PT, Revisions-PT Plus samt Revisions-PT Premium

Revisions-PT innebär att vi årligen övervakar ert system. Varje år gör vi en kvalitetssäkring av ett enskilt uppdrag och vartannat år gör vi 2 st kvalitetssäkringar av enskilda uppdrag.

Övervakningen av systemet och de ingående kvalitetssäkringarna avslutas med genomgång och skriftligt PM med förbättringsförslag samt hänvisning till relevanta ISA och eller tillsynsärenden samt eventuella förslag på utbildningsinsatser och förändringar i ert kvalitetsstyrningssystem.

Revisions-PT PLUS innebär förutom detta att man får delta i vår seminarieserie.

Revisions-PT Premium innebär att man dessutom får second-opinion på svårare revisionsfrågeställningar under årets revisioner. De flesta stora revisionsbyråerna har Quality management-avdelningar eller personer. Detta är er chans till att få stöd och hjälp i svårare situationer vid sidan om FARs utmärkta medlemsrådgivning.


Interna kvalitetskontroller

Interna kvalitetskontroller av enskilda revisorers uppdrag

En viktig övervakningsaktivitet är interna kvalitetskontroller av era revisorer eller redovisningskonsulters enskilda uppdrag. Varför inte anlita Block Revisionskvalitet att utföra några eller alla av era kvalitetskontroller? ISQM ställer krav på minst en kvalitetskontroll av ett enskilt uppdrag mellan varje kvalitetskontroll men vi menar att det är väldigt liten frekvens då det motsvarar ca 0,1-0,3% av alla genomförda uppdrag.

Ett förslag på en bra kvalitetsstyrning innebär mer frekventa kontroller och helt eller delvis utförda av externa leverantörer med spetskompetens. Ett bra system är exempelvis att sköta de interna kvalitetskontrollerna med egen personal varje år men låta en extern leverantör göra en kontroll på två uppdrag minst en gång mellan kvalitetskontrollerna för att säkerställa hög kvalitet. Block Revisionskvalitet erbjuder spetskompetens och har lång erfarenhet av både kvalitetskontroller och kvalitetsfrågor.

Uppdraget avslutas alltid med ett skriftligt PM med förslag på förbättringsområden. Hänvisningar kommer ske till relevanta ISA eller Reko respektive tillsynsärende eller ärenden från FARs kvalitetsnämnd. Finns behov kan även förslag ges för utbildningsinsatser.

Motåtgärder

Seminarieserie för att bevaka årets tillsynsärenden RI samt oberoende och yrkesetikfrågor.

ISQM ställer tre specifika krav på årliga utbildningsinsatser för er personal som vi även föreslår att alla tar in som specifika motåtgärder i era riskbedömningar. Därför erbjuder vi även dessa som en tjänst till er.

Vi anser att alla byråer bör ha någon som bevakar årets tillsynsärenden från revisorsinspektionen. Likaså anser vi att någon bör bevaka och uppdatera personalen på förändringar i yrkesetiska regler samt oberoendefrågor och utbilda nyanställda i dessa frågor.

Större byråer har ofta någon vars arbetsuppgift nästintill uteslutande innebär stöd i kvalitetsfrågor samt denna typ av arbetsuppgifter. För mindre byråer är det svårt att hitta tid att hålla medarbetarna uppdaterade i dessa frågor. Därför har vi byggt upp en seminarieserie med 3 korta årliga seminarier som täcker in dessa motåtgärder som ni som byrå kan prenumerera på hos oss istället för att bevaka detta själva.

Grundutbildning av er personal i kvalitetsstyrningssystem och er riskbedömning.
En kvalitetsrisk hos de flesta mindre revisionsföretag är att er personal inte är insatta i alla era rutiner. Därför är det viktigt att ni själva eller någon extern leverantör utbildar er personal både övergripande i regelverket som sådant och specifikt i er riskbedömning och de nya rutiner som ni måste införa. Detta erbjuder vi er att köpa som motåtgärd efter vi genomfört Riskbedömning STÖD eller PLUS. I Riskbedömning PREMIUM ingår detta i vårt fasta pris.

Utbildning

Kristofer föreläser främst åt FAR men åtar sig även att föreläsa specifikt för er byrå eller nätverk med skräddarsydda utbildningar i aktuella ämnen som berör revisorsprofessionen.

Enklast att få ta del av Kristofers föreläsningar är att anmäla er till kurser via FAR. Där föreläser Kristofer oftast med passet aktuella revisorsfrågor som är en sammanfattning av aktuella frågor senaste året, praxis av principiell karaktär samt nya rekommendationer. FARs lokala dagar eller FARs auktualitetsvecka har Kristofer som föreläsare.

Utöver att vi kan övergripande utbilda er personal i ISQM så har Kristofer erfarenhet om föreläsning inom bland annat:

 • Riskbedömning enligt ISA 315
 • Praxis från Revisorsinspektionen
 • Granskning av fortsatt drift
 • Intäktsrevision i ett litet och medelstort företag
Utöver detta så har vi lanserat en seminarieserie som vi tycker är en bra motåtgärd för att hålla er uppdaterad i de frågor som ISQM ställer krav på. Läs mer om de här!

Kontakta oss så skräddarsyr vi en utbildning till ert behov.


Utveckling för lovande personal

Ny chans för era assistenter eller nyblivna revisorer att gå utvecklande månatlig seminarieserie!

Jag sätter nu upp en grupp med revisorsassistenter eller nyligen auktoriserade revisorer som vill utvecklas i sin yrkesroll. Konceptet är en seminarieserie som innebär att man 14 dagar innan varje tillfälle får en uppgift tillsänt sig att läsa in sig på med en eller flera frågeställningar. På de digitala seminarierna går vi igenom frågeställningarna och jag leder de yngre revisorerna genom arbetsuppgifterna.

9995 kr/plats. 10 tillfällen – 1 år. 1 timmes seminarium vid varje tillfälle och adepten förväntas att sätta av 1-2 timmar för inläsning inför varje träff. Du kan också lägga till rabatterat pris om byrån köpt andra tjänster eller programvaran ISQMonline.

Seminarieserien är ett komplement till FARs utbildning inför revisorsprovet och är inte någon förberedelsekurs utan en löpande coaching för att klara yrkets tuffa utmaningar och minimera era kvalitetsrisker.

Erbjuds i första hand till byråer som även köper andra riskbedömningstjänster eller övervakningstjänster där priset är rabatterat till 7995 kr/plats.

Missa inte denna chans till utveckling för dina assistenter eller kommande stjärnrevisorer!
Målgrupp: 2 år innan till 3-4 år efter revisorsexamen.

Vid intresse skickas den första uppgiften för påsyn så ni ser vad det handlar om.

Första årets innehåll
 1. Väsentlighet
 2. Intern kontroll i ett litet bolag – vad är det?
 3. Kontrollbalansräkningsreglerna
 4. Intäktsrevision i ett mindre bolag
 5. Fortsatt drift
 6. Penningtvätt.
 7. Närvaro vid lagerinventering
 8. Formlösa värdeöverföringar. Granskning av utdelning.
 9. Aktieägartillskott och kapitaltäckningsgarantier.
 10. Revisorns förtida avgång. Revisors roll som nyvald.