Skip to main content

Kvalitetsrevisorns reflektioner

Vänta inte med ISQM-arbetet till hösten!

Över 200 byråer av landets 1100 mindre och medelstora byråer har redan gått min och Bengt Skoughs grundkurs i ISQM som vi hållit vid 7 tillfällen åt FAR nu i höst och vinter. Man kan helt klart säga att ni som gjort det har ett svårintaget försprång i det mödosamma arbetet med den initiala riskbedömningen och framtagande av en för de allra flesta uppdaterade kvalitetspolicyn. De andra byråerna har antingen detta på plats redan eller så är de nog mer troligt lyckligt ovetande om att det är stora förändringar som måste genomföras. Så dags att påbörja ert ISQM-arbete med riskbedömningen av er byrå. Eller har ni redan detta på plats? 

Det har faktiskt vi på Block Revisionsbyrå AB. Däremot är vi inte helt i mål med våra förberedelser ändå. Riskbedömningen och arbetet med vår kvalitetspolicy har fått oss att inse att vi behöver ändra oss. Och vi behöver inte förändra oss bara några små steg. Även en byrå med en bra kvalitetsmanual enligt ISQC1 som vi blir mållös över skillnaden i tidsåtgång i hanteringen enligt nya ISQM1. Vår åtgärdslista innehåller hela 19 punkter. Alla är förvisso inte jättestora och omfattande men det är ändå 19 riktlinjer eller förändringar vi behöver göra för att vi ska kunna leva efter kvalitetspolicyn som vi upprättat. Gör vi inte de som måste vi ändra vår riskbedömning och det innebär även troligen att vi kommer få brister eller som minst iakttagelser i vårt system när vi sen övervakar det. 

Vad vill jag då säga med detta? Jo, det innebär sannolikt även att du och din byrå även kommer få svårt att leva upp till förslaget till kvalitetspolicy FARs arbetsgrupp framtagit och som ingår i den utmärkta vägledning som är framtagen under 2021. Det är det minimum av riktlinjer som vi alla behöver ha på vår byrå. Några exempel. Har ni en grundutbildning för era nyanställda som innefattar att de har alla grundkunskaper som behövs om exempelvis yrkesetiska regler? Har ni någon som bevakar RI:s tillsynsärenden? Har era anställda tydliga personliga målsättningar inkluderande kvalitetsmål som de belönas efter att de utvärderats? Har ni dokumenterade ledningsgruppsmöten/styrelsemöten där kvalitetsfrågor diskuteras och dokumenteras? Diskuterar/informerar ni er personal regelbundet om kvalitetsfrågor och dokumenterar ni detta? Kontrollerar ni om de bedömningar er personal gör i kundutvärderingar är korrekta? Har ni en vägledning för hur era anställda ska hantera olika situationer när det gäller förändrade mönster i företag med högre risk för penningtvätt? 

ISQM ställer omfattande krav på oss. I grunden är metodiken och tanken bakom standarden bra då den tvingar oss att verkligen följa det vi säger att vi ska göra. Många med mig kommer dock uppfatta detta som oerhört krävande. Så börja i tid. Börja redan nu i januari-februari. Då har ni också tid att processa detta för det är definitivt en process. Jag har hållit på med vår sen januari 2021. Det ni bör göra är att börja med att först ögna igenom vägledningen och förslaget till kvalitetspolicyn minst en gång. Därefter är min absoluta rekommendation att ni bildar en grupp om 2 till 3 personer som ni anser är rätt personer för ert system. De bör då boka upp regelbundna träffar på några timmar där ni exempelvis går igenom en av komponenterna per tillfälle och de obligatoriska kvalitetsmål som ni måste uppfylla. Fundera ihop er bruttolista av kvalitetsrisker för att målen inte uppnås. Låt någon i gruppen verka fram motåtgärder. Många har ni säkert redan på plats och behöver bara fyllas i ”kartan” Andra kommer ni behöva föra upp på en åtgärdslista. Någon av er kan absolut hålla i penna och skriva in i riskbedömningen och policyn mellan mötena. Börja varje nytt möte med att gå igenom det ni beslutade på förra. Reflektera och skriv. Skriv igen och reflektera. Tro mig det behövs för att ni ska kunna få detta riktigt bra. 

Hösten behöver ni sedan för att gå igenom det ni processat fram och som sagt införa nya rutiner och implementera detta med er personal. Detta gäller oavsett om ni väljer att ta stöd i ert arbete av Block Revisionskvalitet, en kollega eller om ni väljer att gör allt arbete själva. Men vad ni än gör vänta inte med detta till hösten. Det har vi redan 900 byråer som sannolikt gör.

Ny spännande satsning för stöd i kvalitetsfrågor!

Det har varit relativt stora förändringar i branschen de senaste åren. Digitaliseringen har inneburit att de stora byråerna valt att renodla sina verksamheter. Riskkapitalbolag har letat sig till branschen i tro att man genom digitalisering och billigare utländsk arbetskraft ska kunna effektivisera arbetet med redovisningen i bolagen med stora vinster. Det förs även en relativt intensiv debatt kring revisionspliktens nivåer där många myndigheter vill återinföra plikten medan det finns starka krafter som svenskt näringsliv och SRF som lobbar hårt för att höja gränsvärdena. En debatt väckt av en stor statlig utredning där utredarna faktiskt inte förstår vad en kvalificerad revisor har för roll och vilken nytta vi gör för företagen och företagandet men ändå uttalar sig om nivåer om plikt. Detta påverkar branschen mycket med många mindre nystartade renodlade revisionsbyråer men även kombibyråer med den lokala mer engagerade partnern i ekonomiska frågor som kan erbjuda båda redovisning och revision från samma byrå.

Nu står vi inför två stora nya rekommendationer som sannolikt kommer påverka våra tjänster och framförallt hur vi behöver arbeta strukturerat med kvalitetsarbete på våra mindre och medelstora byråer. Först kommer ISQM1 behöva tas i bruk när standarden börjar gälla i december för alla revisionsbyråer ute i landet. Samtidigt har IAASB äntligen kommit med ett utkast på en standard för granskning av mindre komplexa bolag som jag ser som ett starkt alternativ till höjda gränsvärden för plikten för de som inte redan idag förstår revisionens värde. ISA -LCE är ute på remiss och tiden går ut under månaden och av de tongångar som finns så tyder det mesta på en världsomfattande standard som i stort överensstämmer med utkastet. Arbetet med digitaliseringen av våra redovisningstjänster fortgår med minskad kraft.

Jag har varit involverad i båda arbetsgrupperna som FAR haft både kring stöd för mindre och medelstora byråer för ISQM och nu senast när vi arbetat fram FARs remissvar till ISA-LCE.

I spåren av branschens förändring, dessa båda nya rekommendationer och mitt deltagande som lärare i FARs grundutbildning kring ISQM började det i höstas komma in förfrågningar kring om jag kunde ge stöd till byråer ute i landet med implementering av ISQM.

Min bakgrund från storbyrån och ett långt arbete med kvalitetsfrågor genom både kvalitetskontroller och arbete i revisorsföreningen INpacts kvalitetsråd samt FARs normgivningsgrupp Revision har gett mig en gedigen bakgrund. De senaste åren har jag dessutom ägnat stor tid till att utbilda branschkollegor. Som jag ser det finns det ett outtömligt behov av stöd med kvalitetsfrågor ute i landet så därför har jag valt att starta Block Revisionskvalitet AB som kommer sälja tjänster inom kvalitetsfrågor till andra byråer. www.ISMQ.se/tjanster  Vi kommer erbjuda tjänster inom riskbedömning, övervakning och även vissa rekommenderade motåtgärder som varje byrå bör införa som standarden ISQM kräver.  Inte minst finns behovet för enpersonbyrån där vi kommer lansera tjänsten RevisionsPT. Vi har tagit fram ett arbetssätt och kommer ge våra kunder verktygen att få detta på plats effektivt och med hög kvalitet.

ISQM innebär i korthet att byrån ska tillse att medarbetare följer alla yrkesetiska regler och att alla rapporter är så bra som möjligt givet omständigheterna. De regler vi omfattas av är så otroligt omfattande och komplexa att få orkar hålla sig insatta utan stöd. Alla kan göra enstaka misstag men med oss vid sin sida kommer detta inte på sikt bero på brister i kvalitetsstyrningssystemet på byrån.

Min förhoppning är att jag ska kunna bidra till att höja kvaliteten ytterligare hos många av de redan duktiga mindre och medelstora byråerna ute i landet. Min dröm är att vi ska kunna bygga upp en långsiktig kvalitetshubb här i Höga kusten med stöd till andra byråer i hela landet. Jag har tänkt mycket kring plikten, oberoendet och den kvalificerade revisorns roll för ett hållbart företagande. Detta blir förhoppningsvis mitt bidrag för att hjälpa till att stärka professionens roll i samhället och i förlängningen innebära att fler ser den kvalificerade revisorns bidrag. Jag kommer även fortsättningsvis utbilda åt FAR.

Parallellt med detta har jag sen starten och uppbrottet från KPMG 2013 haft en långsiktig plan för att vi på Block Revisionsbyrå AB ska kunna vara fortsatt slagkraftiga på vår lokala marknad. Planen har till viss del inneburit att de bästa medarbetarna hos oss även på sikt ska kunna bli delägare. Jag kommer fortsätta vara huvudägare men har valt att ta in Erica Winterqvist, Daniel Söderqvist och Mattias Settlin som delägare. Erica är ansvarig för våra redovisningstjänster, Daniel för våra rådgivningstjänster och Mattias kommer ta över huvudansvaret för ett antal av mina ordinarie revisionskunder. Detta möjliggör satsningen på Block Revisionskvalitet AB samt förhoppningsvis även att jag kommer kunna tillbringa än mer tid med min familj.